close
close

Vino sa ne cunosti!

Specifica data intalnirii la Observatii! Te vom contacta in cel mai scurt timp!

  Nume (obligatoriu)
  E-mail (obligatoriu)
  Telefon (obligatoriu)
  Observații

  Drepturile pacientului

  DREPTURILE PACIENTULUI

  Principiile îngrijirilor paliative sunt următoarele:

  Îngrijirea paliativă îmbunătățește calitatea vieții și influențează pozitiv evoluția bolii;
  Îngrijirea paliativă asigură controlul durerii și a altor simptome;
  Îngrijirea paliativă consideră pacientul și familia acestuia ca pe o unitate de îngrijire;
  Îngrijirea paliativă afirmă valoarea vieții și consideră moartea ca pe un proces natural;
  Îngrijirea paliativă nu grăbește și nici nu amână decesul;
  Îngrijirea paliativă integrează aspectele psiho-sociale și spirituale în îngrijirea holistică a pacientului;
  Îngrijirea paliativă asigură satisfacerea nevoilor complexe ale pacientului prin intervenția echipei interdisciplinare;
  Îngrijirea paliativă include acele investigații care sunt necesare unei mai bune înțelegeri și unui tratament adecvat pentru complicațiile clinice ale bolii;
  Îngrijirea paliativă asigură suportul familiei/ aparținătorilor în îngrijirea pacientului și după decesul acestuia, în perioada de doliu.

  Asiguraţii au următoarele drepturi:

  a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
  b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
  c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru;
  d) să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
  e) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
  f) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
  g) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
  h) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
  i) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
  j) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
  k) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
  l) să beneficieze de dispozitive medicale;
  m) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
  n) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
  o) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
  p) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

  Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, suportate din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Personalităţile internaţionale cu statut de demnitar primesc asistenţă medicală de specialitate în unităţi sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii.

  Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoarele: a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
  b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
  c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
  d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
  e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
  f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
  g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii;
  h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

  Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege.

  Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteşte copilul internat in vârsta de pâna la 3 ani, precum şi pentru insoţitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, daca medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioada determinată.

  Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.

   

  Contact Icon
  expand_less